JURIDISCH CENTRUM

Algemene voorwaarden voor API’s

Deze voorwaarden gelden voor klanten of ontwikkelaars die gebruikmaken van onze standaard API’s om hun eigen apps of apps van derden te integreren met onze producten en services.

Laatst bijgewerkt: januari 2024

BELANGRIJK - ZORGVULDIG LEZEN:

In deze API-gebruiksvoorwaarden voor ontwikkelaars ('Voorwaarden') worden de voorwaarden beschreven waaronder LastPass ('LastPass' of 'wij') de gebruiker ('u') het recht verleent op toegang tot en gebruik van de application programming interfaces of vergelijkbare ontwikkeltools die een interface vormen met de producten en diensten van LastPass ('API's') die door LastPass beschikbaar worden gesteld. Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van API's die door LastPass worden aangeboden, verklaart u dat u: (i) bevoegd bent om de partij die de API's gebruikt contractueel te binden; en (ii) deze Voorwaarden hebt gelezen, begrijpt en ermee akkoord gaat, tenzij anders uiteengezet in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen u en LastPass. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Uw voortdurende toegang tot en gebruik van API's houdt in dat u de op dat moment geldende Voorwaarden aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met wijzigingen in deze Voorwaarden, is uw enige verhaalsmogelijkheid uw gebruik van API's te staken.

1. Definities.

a. Applicatie betekent elke softwaretoepassing, product, dienst of website die u ontwikkelt, bezit of beheert voor interactie met een API.

b. LastPass-merken betekent de naam en gerelateerde merken van alle Services waarvoor API's beschikbaar worden gesteld door LastPass via zijn websites of eigendommen, zoals dergelijke Services verder worden beschreven in de Branding-richtlijnen van LastPass.

c. Vertrouwelijke informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, niet-openbare informatie over de API's of toepassingen, producten, diensten, gegevens, ideeën, uitvindingen, kenmerken, software, technieken, technologie, handelsgeheimen en zakelijke en financiële informatie van LastPass, of enige andere informatie met betrekking tot LastPass die u te weten komt door bekendmaking, observatie of anderszins, en die ofwel door LastPass als vertrouwelijk is aangemerkt, door zijn aard in het algemeen als vertrouwelijke informatie zou worden beschouwd, of die niet algemeen bekend is bij of moeilijk te achterhalen voor het publiek.

d. Services betekent de software-as-a-service-aanbiedingen van LastPass.

2. Licenties en beperkingen.

a. API-licentie. Onder voorbehoud van deze Voorwaarden verleent LastPass u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om toegang te krijgen tot de API's: (i) om uw Applicatie te ontwikkelen, te testen en te ondersteunen; en (ii) om eindgebruikers van uw Applicatie in staat te stellen om verbinding te maken en te communiceren met de toepasselijke Services. Het is u niet toegestaan toegang te krijgen tot de API's of deze te gebruiken voor enig ander doeleinde, tenzij LastPass hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

b. Integratiemarketing. LastPass kan u toestaan om uw Applicatie, logo('s), en de aard van de aangeboden integratie op één of meer van zijn online portalen of forums te vermelden. Voor zover u dergelijke functionaliteit gebruikt, bent u volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van dergelijke informatie. LastPass is hiervoor niet aansprakelijk.

c. Merklicentie en handelsmerken. Onder deze Voorwaarden verleent elke partij de ander een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om de toepasselijke LastPass-merken of uw naam en logo('s), zoals van toepassing, weer te geven, uitsluitend voor zover nodig om: (i) compatibiliteit met de Service aan te tonen; of (ii) eindgebruikers van uw Applicatie in staat te stellen verbinding te maken en te communiceren met de toepasselijke Services ten behoeve van de verleende licentie zoals bedoeld in Artikel 2.a. Elk gebruik van de merken of logo's van LastPass moet worden onderworpen aan de Richtlijnen voor co-branding die hier te vinden zijn. Geen van de partijen mag handelsmerken of domeinnamen gebruiken, registreren of proberen te registreren die zijn afgeleid van of verwarrend veel lijken op die van de andere partij.

d. Beperkingen. Door gebruik te maken van API's stemt u ermee in om: (i) onze API's, Services of technologie niet aan te passen, er afgeleide werken van te maken of reverse-engineering toe te passen; (ii) onze API's of Services niet te gebruiken op een manier die onze netwerken, beveiligingssystemen, gebruikersaccounts of de Services misbruikt of verstoort, zoals bepaald door LastPass; (iii) geen toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de API's voor frauduleuze of illegale doeleinden, of voor enig doel dat schadelijk kan zijn voor LastPass of haar Services; (iv) de API's of de Diensten niet op de markt brengen, te verkopen of door te verkopen aan derden; (v) de Services niet te gebruiken in strijd met onze beleidsregels, toepasselijke wetten of voorschriften; (vi) de API's niet te gebruiken in een applicatie, product of service die concurreert met een applicatie, product of Service aangeboden door LastPass, of om anderszins klanten of potentiële klanten van LastPass af te leiden van de Services; (vii) geen gegevens van klanten, gebruikers of eindgebruikers van LastPass of de service/aanbieding waaraan deze API is gekoppeld, te verzamelen, af te leiden of te verzamelen zonder wettelijke basis en schriftelijke toestemming van LastPass; (viii) geen materiaal via de API's of Services te verzenden dat inbreuk kan maken op het intellectuele eigendom of andere rechten van derden; (ix) geen kennisgevingen van eigendomsrechten op API's, merken en andere materialen van LastPass die u ontvangt in verband met uw gebruik van de API's te verwijderen; (x) geen verklaringen af te leggen met betrekking tot LastPass, de Services of deze Voorwaarden; (xi) de merken van LastPass niet weer te geven op een manier die redelijkerwijs een goedkeuring, relatie of verbondenheid met of sponsoring tussen u of een derde en LastPass zou kunnen impliceren; en/of (xii) geen toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de API's op een manier die een redelijk verzoekvolume overschrijdt of buitensporig of oneigenlijk gebruik vormt, zoals bepaald door LastPass.

e. Beveiliging en privacy-by-design. U stemt ermee in om bij het ontwerpen van uw Applicatie geschikte en erkende privacy-by-design-beveiligingsmethodologieën te implementeren, die zijn ingericht conform de industriestandaard en voorzien van veilige codering, en op een manier die bedoeld is om alle informatie te beschermen die toegankelijk is, of verwerkt, gehost of overgedragen wordt vanuit de Services van LastPass, of een service/product van een derde partij waarmee deze API verbinding maakt. LastPass behoudt zich het recht voor om uw API-gebruik te testen, te valideren en/of er navraag naar te doen in overeenstemming met de vereisten in deze voorwaarden.

3. Eigendomsrechten en LastPass-merken.

U erkent dat wij of onze licentiegevers alle eigendomsrechten, eigendomstitels en belangen in de API's, de Services en de LastPass-merken, en alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten behouden, inclusief maar niet beperkt tot alle aanpassingen, uitbreidingen, afgeleide werken en upgrades daarvan. U stemt ermee in dat u geen handelsmerken, servicemerken, bedrijfsnamen, domeinnamen of accountnamen voor sociale media zult gebruiken of registreren waarin geheel of gedeeltelijk LastPass-merken zijn opgenomen of die lijken op LastPass-merken.

4. Beëindiging.

LastPass behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en op elk moment, een API te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, of uw rechten op toegang tot of gebruik van de API's, of weergave van de LastPass-merken, op te schorten of te beëindigen. U kunt het gebruik van de API's stopzetten en deze Voorwaarden te allen tijde beëindigen door uw account te sluiten en alle toegang tot en gebruik van de API's te staken. Bij beëindiging van deze Voorwaarden zult u onmiddellijk alle toegang tot en gebruik van de API's staken en de LastPass-merken niet langer weergeven. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de beëindiging van deze Voorwaarden in overeenstemming met dit Artikel; op voorwaarde echter dat de beëindiging van deze Voorwaarden geen invloed heeft op enige vordering die vóór een dergelijke beëindiging is ontstaan. Artikelen 3 tot en met 11 blijven na beëindiging van kracht.

5. Zelfstandige ontwikkeling.

U begrijpt en erkent dat LastPass van tijd tot tijd zelfstandig toepassingen, producten of services kan creëren die vergelijkbaar of concurrerend zijn met uw toepassingen, producten of services, en dat niets in deze Voorwaarden zal worden opgevat als een beperking of voorkoming van LastPass om dit te doen, en dat een dergelijke activiteit geen verplichting jegens u zal creëren.

6. Vertrouwelijkheid.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door LastPass, zult u geen Vertrouwelijke Informatie van LastPass openbaarmaken aan derden of dergelijke Vertrouwelijke Informatie gebruiken op een andere manier dan om uw verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden uit te voeren. De voorgaande beperkingen zijn niet van toepassing op informatie die: (i) openbaar wordt gemaakt buiten uw schuld om; (ii) al rechtmatig in uw bezit is en niet onderhevig is aan een geheimhoudingsverplichting tegenover LastPass; (iii) aan u bekend wordt door een derde partij die een duidelijk bonafide recht heeft om de informatie openbaar te maken; of (iv) Vertrouwelijke Informatie is die u verplicht bent te produceren krachtens een bevel van een rechtbank van bevoegde jurisdictie of een geldige dagvaarding, op voorwaarde dat u LastPass tijdig op de hoogte stelt van een dergelijk gerechtelijk bevel of dagvaarding. Verder zult u alle wachtwoorden en/of andere toegangsinformatie met betrekking tot de API's vertrouwelijk behandelen.

7. Garanties.

U garandeert hierbij aan LastPass dat u alle noodzakelijke bevoegdheid heeft om uw verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden aan te gaan en uit te voeren zonder toestemming van een derde partij of schending van een contract of overeenkomst met een derde partij, en dat het gebruik door anderen van uw applicaties, producten of services de rechten van een derde partij (bijv. auteursrecht, patent, handelsmerk of andere eigendomsrechten) of enige toepasselijke wet- of regelgeving niet zal schenden. U erkent hierbij en stemt ermee in dat de API's door LastPass worden geleverd in de huidige staat ('AS IS') en voor zover beschikbaar ('AS AVAILABLE'). LASTPASS WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. LASTPASS GARANDEERT NIET DAT EEN VAN DE API'S AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN OF DAT UW GEBRUIK VAN DE API'S ONONDERBROKEN, TIJDIG OF VRIJ VAN FOUTMELDINGEN ZAL ZIJN; NOCH GARANDEERT LASTPASS ENIGE RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DE API'S OF DAT ENIG DEFECT IN DE API'S GECORRIGEERD ZAL WORDEN. GEEN ENKELE INFORMATIE OF ADVIES, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN LASTPASS OF VIA DE API'S ZAL ENIGE GARANTIE VORMEN DIE NIET UITDRUKKELIJK WORDT VERMELD IN DEZE VOORWAARDEN.

8. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL LASTPASS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE, VOORBEELD- OF ANDERE SCHADE IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN, HETZIJ DIRECT OF INDIRECT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT: (I) VERLIES VAN GEGEVENS; (II) VERLIES VAN INKOMSTEN; (III) VERLIES VAN KANSEN; (IV) WINSTDERVING; OF (V) KOSTEN VAN HERSTEL OF ENIGE ANDERE SCHADE, HOE DAN OOK VEROORZAAKT EN GEBASEERD OP ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, EN INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STATUUT OF ANDERSZINS, EN ONGEACHT OF LASTPASS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN LASTPASS UIT HOOFDE VAN DEZE VOORWAARDEN IS BEPERKT TOT $ 50.00.

9. Schadeloosstelling.

U stemt ermee in LastPass en haar gelieerde bedrijven, en hun respectievelijke directeuren, leidinggevenden, vertegenwoordigers, medewerkers, consultants en partners, te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van claims van derden voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met uw gebruik van de API's, enige schending van deze Voorwaarden door u, of enige andere handelingen in verband met uw gebruik van de API's, met inbegrip van alle aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit claims, verliezen, schade (werkelijke of gevolgschade), rechtszaken, vonnissen, proceskosten en redelijke honoraria van advocaten, van welke aard dan ook.

10. Rechtskeuze en locatie voor het oplossen van geschillen.

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de staat Delaware, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten. De exclusieve jurisdictie over en locatie van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden ligt bij de bevoegde staats- of federale rechtbanken van Delaware.

11. Aanvullende voorwaarden.

a. Relatie tussen de partijen. U en LastPass zijn onafhankelijke contractanten. Deze Voorwaarden vormen geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap, fiduciaire of arbeidsrelatie tussen de partijen.

b. Overdracht van rechten. U mag uw rechten niet overdragen, noch uw verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk delegeren, van rechtswege of anderszins, en elke poging daartoe is nietig.

c. Overmacht. Geen van de partijen is verantwoordelijk voor enige vertraging, onderbreking of andere tekortkoming uit hoofde van deze Voorwaarden als gevolg van handelingen buiten haar redelijke controle, maar dit is alleen van toepassing alleen zolang dergelijke omstandigheden voortduren. Gebeurtenissen van overmacht omvatten, maar zijn niet beperkt tot: natuurrampen (bijv. blikseminslag, aardbevingen, orkanen, overstromingen); oorlogen, rellen, terroristische activiteiten en burgerlijke onrust; activiteiten van lokale telefoonmaatschappijen, draadloze providers, internetserviceproviders en andere derde partijen; explosies en branden; embargo's, stakingen en arbeidsgeschillen; overheidsdecreten; en enige andere oorzaak waarover een partij redelijkerwijs geen controle heeft.

d. Kennisgeving. LastPass kan u via e-mail, reguliere post en/of berichten op de LastPass-website op de hoogte stellen van informatie.

e. Gebruik met hoog risico. U erkent hierbij dat de API's en de Services niet zijn ontworpen of bedoeld voor toegang tot en/of gebruik in of tijdens activiteiten met een hoog risico, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: medische procedures; online controle van vliegtuigen, luchtverkeer, luchtvaartnavigatie of luchtvaartcommunicatie; of het ontwerp, de bouw, de exploitatie of het onderhoud van een nucleaire faciliteit. LastPass wijst hierbij uitdrukkelijk elke expliciete of impliciete garantie van geschiktheid voor dergelijke doeleinden af.

f. Naleving van wet- en regelgeving. Beide partijen stemmen ermee in zich te houden aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en buitenlandse wetten, regels en voorschriften, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle toepasselijke export- en importwetten en -voorschriften, in verband met hun prestaties, toegang en/of gebruik van de API's onder deze Voorwaarden.

g. Geen verklaring van afstand. Indien een van de partijen in een of meer gevallen niet aandringt op strikte naleving van een of meer van deze Voorwaarden, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand of afstand van het recht om dergelijke voorwaarde(n) bij toekomstige gelegenheden te doen gelden of zich daarop te beroepen.

h. Geen derde begunstigden. Geen enkele persoon of entiteit die geen partij is bij deze Voorwaarden wordt geacht een derde begunstigde te zijn van deze Voorwaarden of enige bepaling hiervan.

i. Volledige overeenkomst. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangen alle eerdere en gelijktijdige mondelinge en schriftelijke overeenkomsten en afspraken met betrekking tot hetzelfde onderwerp. Geen verklaring van afstand of wijziging van enige voorwaarde van deze Voorwaarden is geldig of bindend voor een van de partijen, tenzij schriftelijk overeengekomen door beide partijen. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling uit deze Voorwaarden worden verwijderd en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Partijen stemmen ermee in de overige bepalingen na te leven op een wijze die in overeenstemming is met de oorspronkelijke bedoeling van deze Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden tussen de inhoud van dit document en de documenten waarnaar verwezen wordt, prevaleert dit document met betrekking tot uw gebruik van de API's.

j. Rechtsmiddelen. U erkent dat uw schending van deze Voorwaarden onherstelbare schade aan LastPass kan veroorzaken, waarvan de omvang moeilijk te achterhalen zou zijn. Dienovereenkomstig gaat u ermee akkoord dat, naast alle andere rechtsmiddelen waartoe LastPass wettelijk gerechtigd kan zijn, LastPass het recht heeft om onmiddellijk een voorlopige voorziening te vragen in het geval van een schending van deze Voorwaarden door u of door een van uw leidinggevenden, medewerkers, adviseurs of andere verantwoordelijken.

Juridisch centrum

Bekijk de servicevoorwaarden, het privacybeleid en andere juridische beleidsregels en documenten van LastPass.

Naar het Juridisch centrum

Trust Center

De aangewezen locatie voor de meest actuele informatie over beveiliging, privacy, compliance en systeemprestaties.

Bezoek het Trust Center

Over ons

LastPass zet de toon bij wachtwoordbeveiliging en identiteitsbeheer voor de digitale veiligheid van particulieren en bedrijven.

Meer informatie over LastPass

Aan de slag met LastPass

LastPass maakt het eenvoudig om de wachtwoordgewoonten van werknemers en endpoint-beveiliging te verbeteren. Bekijk het zelf met een gratis proefperiode van 14 dagen. Geen creditcard vereist.