JURIDISCH CENTRUM

Servicevoorwaarden

Welke voorwaarden zijn op mij van toepassing? Elke aankoop voor zakelijk gebruik die u rechtstreeks bij LastPass doet, valt onder de Servicevoorwaarden voor zakelijke klanten. Wanneer u een van de versies Free, Premium of Families versies van LastPass gebruikt, zijn de Servicevoorwaarden voor persoonlijk gebruik van toepassing. Als u LastPass via een geautoriseerde partner hebt aangeschaft, klik dan hier.

Servicevoorwaarden van LastPass voor zakelijke klanten

Deze Servicevoorwaarden van LastPass ('Voorwaarden'), samen met alle bijlagen, orderformulieren, beleid en addenda die hierin zijn opgenomen, vormen een wettelijke overeenkomst (gezamenlijk de 'Overeenkomst') tussen u of de rechtspersoon die u vertegenwoordigt ('Klant' of 'u') en de toepasselijke contracterende entiteit van LastPass geïdentificeerd op https://www.lastpass.com/legal-center/contracting-entities ('LastPass' 'ons', 'we' of 'wij'), die uw toegang tot en gebruik van de producten, services en bijbehorende software-aanbiedingen van LastPass (de 'Service(s)') regelt. Door de Overeenkomst te aanvaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent en bevoegd bent om de Klant aan de Overeenkomst te binden.

1. Toegang tot en gebruik van de Services

1.1 Recht op gebruik van Services

Wij leveren de Services, en u heeft toegang tot de Services om ervan gebruik te maken, in overeenstemming met deze Overeenkomst voor zakelijk en professioneel gebruik. U bent verantwoordelijk voor de activiteiten van alle gebruikers die toegang hebben tot of gebruikmaken van de Services via uw account en voor de naleving van deze Overeenkomst door hen. Individuele gebruikersaccounts mogen niet worden gedeeld door meerdere personen. Als uw partners onze Services gebruiken, garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om die partners aan deze Overeenkomst te binden en bent u aansprakelijk als uw partners de Overeenkomst niet naleven.

1.2. Gebruiksbeperkingen

Door onze Services te gebruiken, stemt u er namens uzelf en uw gebruikers mee in om: (i) de broncode van onze Services niet te wijzigen, daarvan afgeleide werken voor te bereiden, reverse-engineering toe te passen, te decompileren of op een andere manier te proberen toegang te krijgen tot de broncode van onze Services; (ii) onze Services niet bewust of door nalatigheid te gebruiken op een manier die onze netwerken, gebruikersaccounts of de Services misbruikt of verstoort; (iii) binnen de Services geen intimiderend, onfatsoenlijk, obsceen of onwettig materiaal op te slaan, te uploaden of te verzenden; (iv) de Services niet aan derden te verkopen of door te verkopen; (v) de Services niet te gebruiken in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving; (vi) geen gebruikersgegevens te verzamelen zonder wettelijke basis (bijv. toestemming), (vii) via de Services geen materiaal te verzenden dat inbreuk kan maken op het intellectuele eigendom, de privacy of andere rechten van derden; of (viii) de Services niet te gebruiken om fraude te plegen of zich voor te doen als een persoon of entiteit.

1.3. Wijzigingen in Services

Wij behouden ons het recht voor om onze Services naar eigen goeddunken te versterken, bij te werken, te verbeteren, te beëindigen of aan te passen. We kunnen kosteloos extra functionaliteit voor onze standaard Services aanbieden, of premium functieverbeteringen tegen extra kosten. Als wij Services stopzetten, wordt uw toegang tot die Service beëindigd en zullen wij u een restitutie naar rato van eventuele niet toegepaste, vooruitbetaalde vergoedingen doen toekomen.

1.4 Intellectuele eigendommen en LastPass-merken

LastPass en onze licentiegevers behouden alle eigendomsrechten, titels en belangen in de Services, met inbegrip van alle wijzigingen, verbeteringen en upgrades die daarin worden aangebracht, evenals in alle handelsnamen, handelsmerken, logo's en andere merken (samen de 'LastPass-merken') die kunnen worden geassocieerd met of weergegeven binnen de Services. U stemt ermee in dat u geen handelsmerken, servicemerken, bedrijfsnamen, domeinnamen of accountnamen voor sociale media zult gebruiken of registreren waarin geheel of gedeeltelijk LastPass-merken zijn opgenomen of die lijken op LastPass-merken. U stemt ermee in dat wij eigenaar zijn van alle feedback over de Services die u met ons deelt. Daarnaast kunnen we van tijd tot tijd bepaalde niet-openbare informatie openbaar maken over de Services en onze handelsactiviteiten, zoals marketingmateriaal, verkoopgegevens en -plannen, prijsinformatie, informatie over de productroutekaart, beveiligings- en auditrapporten (inclusief SOC-rapporten van derden) en specificaties en vereisten voor de configuratie van Services ('Services-informatie'). U stemt ermee in om dergelijke informatie over de Services vertrouwelijk te behandelen, niet aan derden bekend te maken, en uitsluitend te delen met uw medewerkers (en die van uw partners), onderaannemers en consultants die deze informatie over de Services redelijkerwijs nodig hebben. U bent er verantwoordelijk voor dat dergelijke personen zich bewust zijn van de vertrouwelijke aard van dergelijke informatie, en bent aansprakelijk voor elke schending van deze voorwaarden door dergelijke personen. U stemt ermee in om ons ervan in kennis te stellen wanneer u verzocht wordt om informatie over de Services openbaar te maken als onderdeel van een wettelijk, regelgevend of ander soortgelijk verzoek.

2. Bestellingen, vergoedingen en betaling

2.1. Bestellingen

U kunt een bestelling ('Bestelling') voor Services plaatsen met behulp van onze op dat moment gangbare bestelprocessen. Alle Bestellingen worden van kracht op de eerst aanbrekende van de volgende datums: (i) de datum waarop u uw online Bestelling indient; of (ii) de datum bij de ondertekening op een uitgevoerde Bestelling ('Ingangsdatum'). Of wij uw Bestelling aanvaarden hangt af van onze accountverificatie en kredietgoedkeuringsprocedure. Elke Bestelling wordt behandeld als een afzonderlijke en onafhankelijke Bestelling. Voor niet-creditcardtransacties van meer dan $ 25.000 of gelijkwaardig is een Inkooporder vereist, tenzij de Klant geen Inkooporder vereist als onderdeel van zijn aankoopproces.

2.2. Vergoedingen en betaling

U dient alle toepasselijke vergoedingen voor de Services binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum te betalen of, bij online aankoop, op het moment van de aankoop. Wij kunnen uw account periodiek controleren, en u extra kosten in rekening brengen als het aantal gebruikers de door u aangeschafte hoeveelheid licenties overschrijdt. Tenzij in dit document anders is bepaald, zijn alle betalingen die u aan ons doet voor toegang tot de Services definitief en niet-restitueerbaar. Als u voor de Services betaalt met een betaalkaart (bijv. een bankpas of creditcard), stemt u ermee in dat wij deze betaalkaart kunnen belasten voor alle bedragen die u verschuldigd bent voor uw gebruik van de Services, en dat wij stappen kunnen ondernemen om uw betaalkaartgegevens bij te werken (voor zover toegestaan) om ervoor te zorgen dat de betaling kan worden verwerkt. U bent verantwoordelijk voor eventuele debet- of andere kosten die wij in rekening kunnen brengen bij betalingen via uw kaart. U stemt ermee in dat uw betaalkaartinformatie en gerelateerde persoonsgegevens aan derden kunnen worden verstrekt voor zover dit nodig is voor de verwerking van betalingen, fraudepreventie en naleving van exportregelgeving. U bent verantwoordelijk voor het aan ons verstrekken van nauwkeurige en actuele facturerings-, contact- en betalingsgegevens. Wij kunnen in dit verband, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, uw Services opschorten of beëindigen, als wij op enig moment vaststellen dat dergelijke gegevens onjuist of niet actueel zijn. Wij dienen geen facturen in via online procure-to-pay-portalen of EDI-portalen (Electronic Data Interchange) van de klant.

2.3. Uitverkopen, aanbiedingen, kortingscodes en tarieven

Uitverkopen, aanbiedingen en andere speciale kortingen op de standaardtarieven zijn tijdelijk en worden naar eigen goeddunken aangeboden. Bij verlenging van uw abonnement kunnen dergelijke kortingen of aanbiedingen komen te vervallen. We kunnen de tarieven voor de Services op elk moment bijwerken. Prijswijzigingen worden van kracht vanaf het einde van uw op dat moment lopende abonnementstermijn. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving brengen wij u op de hoogte van prijswijzigingen door deze op onze website te plaatsen, u een e-mail te sturen, u een prijsopgave te doen toekomen, of u een factuur te sturen.

2.4. Geschillen; achterstallige rekeningen

U dient ons binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum op de hoogte te stellen van enig geschil ten aanzien van de in rekening gebrachte vergoedingen. U stemt ermee in om onbetwiste vergoedingen binnen vijftien (15) dagen te betalen zodra het geschil is opgelost. Wij kunnen, na kennisgeving aan u, uw Services opschorten of beëindigen als u onbetaalde vergoedingen weigert te betalen. U stemt ermee in om ons te vergoeden voor alle redelijke uit eigen zak gemaakte kosten en uitgaven van derden voor het innen van onbetwiste achterstallige bedragen.

2.5. Belastingen en heffingen

U bent verantwoordelijk voor alle toepasselijke omzet-, service-, toegevoegde waarde- en verkoopbelastingen, heffingen, inhoudingen en soortgelijke belastingen of heffingen (samen 'Belastingen en heffingen') die door een belastingdienst of andere overheidsinstantie wordt opgelegd in verband met de Services, met uitzondering van Belastingen en heffingen die worden geheven op basis van onze netto-omzet, of Belastingen en heffingen waarvoor u een ontheffingsverklaring hebt verstrekt. In alle gevallen zult u ons de krachtens deze Overeenkomst verschuldigde bedragen volledig betalen, zonder enig recht op verrekening of aftrek.

3. Looptijd en beëindiging

3.1. Looptijd

Deze Overeenkomst en uw recht op toegang tot de Services gaat in op de Ingangsdatum en loopt door tot het verstrijken van de abonnementstermijn zoals vermeld op uw Bestelling ('Eerste Termijn'). Na de Eerste Termijn wordt uw abonnement op de Services standaard automatisch verlengd, om ervoor te zorgen dat u geen onderbreking van de Services ondervindt, te weten voor aanvullende periodes van twaalf (12) maanden (elk een 'Verlengingstermijn'), tenzij een van de partijen ten minste dertig (30) dagen voordat de op dat moment lopende abonnementstermijn afloopt, een kennisgeving van niet-verlenging indient. U kunt te allen tijde een kennisgeving van niet-verlenging sturen naar https://support.lastpass.com. Wij kunnen overeenkomen om de facturering van meerdere Bestellingen op elkaar af te stemmen, maar dit zal de looptijd van geen enkele Bestelling verkorten.

3.2. Geoorloofde beëindiging

Elke partij kan de Overeenkomst beëindigen: (i) indien de andere partij haar wezenlijke verplichtingen onder deze Overeenkomst niet nakomt en deze niet-nakoming niet herstelt binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving daaromtrent; of (ii) mits toegestaan door de toepasselijke wetgeving, indien de andere partij insolvent wordt of failliet gaat, geliquideerd of ontbonden wordt, of substantieel al haar activiteiten staakt. Wij kunnen uw toegang tot de Service ook onmiddellijk opschorten als u de bepalingen in artikel 1.2, 1.4, 4.1, 4.3 of 5 niet naleeft.

3.3 Gevolgen van beëindiging

Indien de Overeenkomst of enige Services worden beëindigd, kan uw account naar ons eigen goeddunken worden omgezet naar een gratis of basisversie van de Service, indien beschikbaar. Anders dient u onmiddellijk alle gebruik van de beëindigde Services te staken, behalve dat wij u op verzoek beperkte toegang tot de Services zullen verlenen voor een periode van maximaal dertig (30) dagen, te weten uitsluitend om u in staat te stellen uw gegevens van de Services op te halen of te verwijderen. Wij zijn niet verplicht om uw gegevens na die periode te bewaren. Het beëindigen van Services krachtens een bepaalde Bestelling, heeft geen invloed op de abonnementstermijn(en) van eventuele andere Bestelling(en) die nog van kracht zijn. Indien wij u toestaan de Services op enig moment na beëindiging opnieuw te gebruiken, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de op dat moment geldende Voorwaarden en de verlengingsdatum die van kracht was op de effectieve beëindigingsdatum.

4. Uw Content en Accounts

4.1. Uw Content

Uw Content. U behoudt alle rechten op uw Content, waaronder gebruikersnamen, wachtwoorden, beveiligde notities, bestanden, documenten of vergelijkbare gegevens, die door u of uw gebruikers wordt geüpload of ingevoerd (ofwel handmatig ofwel via optionele functionaliteit zoals wachtwoorden opslaan en invullen) naar uw LastPass-kluis in verband met uw gebruik van de Services ('Content'). U verklaart en garandeert dat: (i) u het recht hebt om Content te uploaden of anderszins met ons te delen; en (ii) wanneer u Content uploadt of verwerkt in de omgeving van onze Services, geen inbreuk maakt op de rechten van derden, noch handelt in strijd met toepasselijke wetten met betrekking tot de Content. U stemt ermee in om redelijke technische, organisatorische en administratieve beveiligingsmaatregelen te treffen om de Content beschermd te houden, in overeenstemming met de industriestandaarden. We kunnen Content gebruiken om de Services te leveren en uit te voeren, en uitsluitend (x) zoals toegestaan door of per instructie van u of uw gebruikers, in overeenstemming met deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen de partijen; of (y) zoals vereist om te voldoen aan ons beleid, de toepasselijke wetgeving, of een verzoek van de overheid.

4.2. Uw privacy en veiligheid
4.2.1. Informatiebeveiliging en certificeringen

Wij stemmen ermee in om passende technische, organisatorische en administratieve mechanismen te handhaven, die ontworpen zijn om de Services te beveiligen en Content te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking, in overeenstemming met de industriestandaarden. Op de pagina Informatiebronnen in ons Trust & Privacy Center (https://www.lastpass.com/trust-center/resources) vindt u aanvullende informatie over onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ('TOM's'), zoals (maar niet beperkt tot) versleutelingsgebruik en -standaarden, bewaartermijnen en andere nuttige informatie. Hier vindt u ook informatie over onze beveiligingscontroles en -certificeringen door onafhankelijke derden.

4.2.2. Privacy van gegevens

Wanneer wij u de Services leveren, gaan we op een verantwoorde wijze om met uw Content en alle bijbehorende persoonsgegevens die we namens u verzamelen en/of verwerken. U kunt ons Trust & Privacy Center (https://www.lastpass.com/trust-center) raadplegen voor aanvullende informatie over ons uitgebreide privacyprogramma, zoals privacykaders van derden, privacybeleidsregels en locaties waar gegevensverwerking plaatsvindt, en openbaarmakingen van subverwerkers. U begrijpt dat bij het gebruik van onze Services of interactie met onze websites uw persoonlijke gegevens verwerkt kunnen worden via apparatuur en middelen die zich in de Verenigde Staten en andere locaties over de hele wereld bevinden. Wanneer wij onze Services leveren, treden wij op als gegevensverwerker, dienstverlener of een soortgelijke partij. Ga voor informatie over ons Gegevensverwerkingsaddendum ('DPA' (Data Processing Addendum)) naar https://www.lastpass.com/legal-center/data-processing-addendum.

4.3. Uw accounts

U bent als enige verantwoordelijk voor: (i) alle toegang tot en gebruik van de Services door u en uw gebruikers; (ii) het handhaven van een wettelijke basis voor het verzamelen, gebruiken, verwerken en overdragen van Content; (iii) het verstrekken van kennisgevingen of het verkrijgen van toestemming zoals wettelijk vereist in verband met uw gebruik van de Services; en (iv) de beveiliging van uw hoofdwachtwoord. Wij sturen geen e-mails waarin wij om uw gebruikersnamen of wachtwoorden vragen, en om uw accounts veilig te houden, gaat u ermee akkoord dat u alle gebruikersnamen en wachtwoorden, inclusief uw hoofdwachtwoord, vertrouwelijk houdt. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als u verzuimt om uw hoofdwachtwoord of account naar behoren te beveiligen. We kunnen uw toegang tot de Services opschorten als blijkt dat u of uw gebruikers de Services gebruiken op een manier die ons of andere LastPass-gebruikers waarschijnlijk schade berokkent, of als we redelijke gronden hebben om illegale, frauduleuze of onrechtmatige activiteiten van uw kant te vermoeden. WEGENS ONZE INFRASTRUCTUUR OP BASIS VAN ZERO-KNOWLEDGE HEBBEN WIJ GEEN TOEGANG TOT UW HOOFDWACHTWOORD. ALS UW HOOFDWACHTWOORD VERLOREN OF GESTOLEN IS OF U HET VERGETEN BENT, KUNNEN WIJ UW HOOFDWACHTWOORD NIET ACHTERHALEN EN KUNT U UW ACCOUNT MOGELIJK NIET ONTGRENDELEN OF OPENEN.

5. Naleving van wet- en regelgeving

In verband met de uitvoering van, de toegang tot en het gebruik van de Diensten krachtens de Overeenkomst, stemt elke partij ermee in zich te houden aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten en voorschriften op het gebied van export, privacy en gegevensbescherming. U erkent dat de Services onderworpen zijn aan wet- en regelgeving op het gebied van exportcontrole en handelssancties in de Verenigde Staten en andere landen. U en uw gebruikers mogen geen enkel deel van de Services gebruiken, exporteren of openbaar maken op een manier die in strijd is met de toepasselijke exportcontrole- en sanctiewetgeving. In het bijzonder verklaart en garandeert u dat u en uw gebruikers: (a) zich niet in een land of gebied bevinden dat onderworpen is aan Amerikaanse handelssancties of waar andere significante handelsbeperkingen gelden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië en de regio's Krim, Donetsk en Luhansk in Oekraïne) en dat u en uw gebruikers geen toegang zullen hebben tot de Services of deze zullen gebruiken, of de Services zullen exporteren, herexporteren, omleiden of overdragen in of naar dergelijke landen of gebieden waarvoor beperkingen gelden; en (b) niet vermeld staan op lijsten van de Amerikaanse overheid die het ontvangen van de Services verbieden, en niet het eigendom zijn van of gecontroleerd worden door personen die op dergelijke lijsten vermeld staan. Waar nodig om aan onze wettelijke verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving te voldoen, zullen we meewerken aan redelijke verzoeken van lokale, provinciale, federale en internationale overheidsinstanties met betrekking tot de Services. Niettegenstaande enige andere bepaling in de Overeenkomst, kunnen wij de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen als wij reden hebben om aan te nemen dat u de toepasselijke wetgeving niet hebt nageleefd.

6. GARANTIES

WIJ GARANDEREN DAT DE SERVICES MATERIEEL IN OVEREENSTEMMING ZULLEN ZIJN MET DE DOCUMENTATIE DIE WIJ OP UNIFORME WIJZE BESCHIKBAAR STELLEN AAN ALLE BEZOEKERS VAN ONZE WEBSITE EN VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE LASTPASS-GEBRUIKERS, MET BETREKKING TOT DE WERKING EN HET GEBRUIK VAN DE SERVICES. WIJ GARANDEREN NIET DAT: (i) HET GEBRUIK VAN ONZE SERVICES TIJDIG, ONONDERBROKEN, VEILIG, OF VRIJ VAN FOUTMELDINGEN ZAL ZIJN, OF ZAL WERKEN IN COMBINATIE MET BEPAALDE HARDWARE, SOFTWARE, EEN BEPAALD SYSTEEM OF BEPAALDE GEGEVENS; (ii) ONZE SERVICES ZULLEN VOLDOEN AAN UW EISEN; OF (iii) ALLE FOUTEN OF STORINGEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. HET GEBRUIK VAN DE SERVICES IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. ONZE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID EN UW EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID ONDER DEZE GARANTIE IS, UITSLUITEND NAAR ONZE KEUZE EN AFHANKELIJK VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, OM CONFORME SERVICES TE LEVEREN OF OM DE NIET-CONFORME SERVICES OF DE TOEPASSELIJKE BESTELLING TE BEËINDIGEN EN EEN RESTITUTIE NAAR RATO VAN EVENTUELE NIET-VERREKENDE, VOORUITBETAALDE KOSTEN TE BIEDEN VANAF DE DATUM WAAROP U ONS VAN DE NIET-CONFORMITEIT OP DE HOOGTE STELT TOT HET EINDE VAN DE RESTERENDE ABONNEMENTSPERIODE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ ALLE ANDERE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES EN VOORWAARDEN NIET TOE. DAAROM ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP KLANTEN IN DIE RECHTSGEBIEDEN.

7. Vrijwaring

U zult ons vrijwaren van en verdedigen tegen elke vordering van derden die voortvloeit uit een schending van Artikel 1.2, 4.1 of 4.3, of tegen elke vordering dat Content inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk of auteursrecht, of een handelsgeheim van een partij schendt, en u gaat ermee akkoord redelijke honoraria van advocaten, gerechtskosten, uiteindelijk toegewezen schadevergoedingen of redelijke schikkingskosten met betrekking tot een dergelijke vordering te betalen. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van elke vordering en met u samenwerken bij het verdedigen van de vordering. U zult ons de redelijke kosten vergoeden die wij hebben gemaakt voor het verlenen van medewerking of bijstand. U hebt de volledige controle en autoriteit over de verdediging en schikking van elke vordering, behalve dat: (i) voor elke schikking waarbij wij aansprakelijkheid moeten toegeven, voorafgaande schriftelijke toestemming vereist is, die niet op onredelijke wijze mag worden ingehouden of uitgesteld, en (ii) wij op eigen kosten met onze eigen raadsman aan de verdediging mogen deelnemen.

8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1. BEPERKING VAN INDIRECTE AANSPRAKELIJKHEID

GEEN VAN BEIDE PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK JEGENS DE ANDERE PARTIJ OF JEGENS ENIGE ANDERE PERSOON VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, GEVOLG-, INCIDENTELE, EXEMPLARISCHE OF ANDERE DERGELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET: (i) VERLIES OF BESCHADIGING VAN BESTANDEN OF GEGEVENS, (ii) VERLIES VAN INKOMSTEN, (iii) VERLIES VAN OPPORTUNITEIT, (iv) VERLOREN WINSTEN, OF (v) KOSTEN VAN TERUGVORDERING, DOOR WELKE OORZAAK EN OP BASIS VAN WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF OVERTREDING VAN DE WET, ONGEACHT OF DE BETREFFENDE PARTIJ OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. DAAROM ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING.

8.2. Beperking van het aansprakelijkheidsbedrag

MET UITZONDERING VAN SCHENDING VAN ARTIKEL 1.2, 1.4, 4.1 OF 4.3 EN UW VERPLICHTINGEN TOT VRIJWARING, IS DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN BEIDE PARTIJEN DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST OF DE SERVICES BEPERKT TOT DE SOM VAN DE BEDRAGEN DIE U HEBT BETAALD VOOR DE TOEPASSELIJKE SERVICE GEDURENDE DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET INCIDENT DAT AANLEIDING GEEFT TOT DE AANSPRAKELIJKHEID. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT. HET VOORGAANDE BEPERKT NIET UW VERPLICHTINGEN TOT BETALING VAN ONBETWISTE VERGOEDINGEN OF ANDERE BEDRAGEN DIE VERSCHULDIGD ZIJN UIT HOOFDE VAN EEN BESTELLING.

9. Aanvullende voorwaarden

9.1. Gratis services en proefperiodes

Uw recht op toegang tot en gebruik van gratis Services is niet gegarandeerd voor een bepaalde periode, en wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken het gebruik van gratis versies van Services door een individu of entiteit te beperken of te beëindigen. Als u de Services op proef of op basis van een aanbieding gebruikt, wordt uw toegang tot de Services beëindigd op de eerst aanbrekende van de volgende data: (i) het einde van de termijn die in uw Bestelling is vermeld; (ii) als er geen datum is gespecificeerd, dertig (30) dagen na uw eerste toegang tot de Services; of (iii) bij uw omzetting naar een betaald abonnement. Tijdens de proefperiode of aanbiedingsperiode leveren wij, voor zover wettelijk toegestaan, de Services in de staat waarin ze zich bevinden ('AS IS') en zonder garantie of vrijwaring, en alle andere voorwaarden zijn anderszins van toepassing. Wij kunnen alle proefperiodes op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of stopzetten.

9.2 Services van derden

9.2.1. De Services kunnen u de mogelijkheid bieden om met een link te verwijzen naar of te integreren met websites of applicaties van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke sites of services van derden en onderschrijven ze niet. U bepaalt zelf of u services van derden aanschaft of er gebruik van maakt, en uw gebruik van dergelijke services wordt uitsluitend beheerst door de voorwaarden van die services.

9.2.2. Services van derden die wij aan u hebben verkocht zijn wel onderworpen aan deze Overeenkomst, inclusief eventuele aanvullende voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op die services die wij kunnen leveren. Tenzij anders aangegeven in dit document, wijzen LastPass en onze contractanten, leveranciers en licentiegevers alle garanties af, expliciet of impliciet, evenals alle aansprakelijkheid voor services van derden die wij aan u hebben verkocht.

9.3. Bètaversies van Services

Wij kunnen u voorafgaand aan de officiële release toegang bieden tot Services ("Bètaversies van Services"), maar wij geven geen garanties dat deze Services algemeen beschikbaar zullen worden gesteld. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Bètaversies van Services bugs, fouten en andere defecten kunnen bevatten, en dat het gebruik van de Bètaversies van Services geheel op uw eigen risico is. U erkent dat uw gebruik van Bètaversies van Services vrijwillig en optioneel is, dat wij geen verplichting hebben om technische ondersteuning te bieden voor Bètaversies van Services, en dat wij de levering van Bètaversies van Services op elk moment, naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving aan u, kunnen staken. Deze Bètaversies van Services worden aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden ('AS IS'), en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen wij alle aansprakelijkheid, garanties, vrijwaringen en voorwaarden af, ongeacht of deze expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins zijn. Als u Bètaversies van Services gebruikt, gaat u ermee akkoord en erkent u dat u, als voorwaarde voor uw deelname, gerelateerde correspondentie en updates van ons zult ontvangen. Alleen voor de Bètaversies van Services vervangen deze Voorwaarden alle tegenstrijdige voorwaarden in de Overeenkomst, maar alleen voor zover nodig om conflicten op te lossen.

9.4. Geen groepsgedingen

U stemt ermee in geen groepsgedingen aanhangig te maken of collectieve vorderingen in te stellen tegen LastPass of een van onze medewerkers of partners, noch aan dergelijke acties deel te nemen. U stemt ermee in dat elke vordering die u tegen LastPass heeft als gevolg van deze Overeenkomst of het gebruik van de Services uitsluitend op individuele basis kan worden ingediend.

9.5. Noodsituaties op het gebied van beveiliging

Als we reden hebben om aan te nemen dat de beveiliging van onze Services of infrastructuur in gevaar kan zijn door hackpogingen, denial-of-service-aanvallen of andere kwaadwillige activiteiten, kunnen we de Services tijdelijk opschorten. In voorkomend geval, zullen we u, voor zover praktisch mogelijk, hiervan op de hoogte stellen en maatregelen treffen om eventuele beveiligingsproblemen op te lossen en de Services onmiddellijk te herstellen.

9.6. Gebruik met hoog risico

U begrijpt dat de Services niet zijn ontworpen of bedoeld voor gebruik tijdens activiteiten met een hoog risico, waaronder, maar niet beperkt tot, gebruik in gevaarlijke omgevingen die faalveilige besturingselementen, wapensystemen, navigatie-, besturings- of communicatiesystemen van vliegtuigen en/of levensinstandhoudingssystemen vereisen.

9.7. Overdracht van rechten

Geen van de partijen mag haar rechten geheel of gedeeltelijk overdragen of haar taken uit hoofde van de Overeenkomst delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, die niet op onredelijke gronden mag worden onthouden, en elke poging tot overdracht zonder toestemming zal als nietig worden beschouwd. Beide partijen kunnen echter, na kennisgeving aan de andere partij, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een partner, of in het kader van een bedrijfsreorganisatie, consolidatie, fusie, overname, afstoting of verkoop van (vrijwel) alle bedrijfsactiviteiten of activa waarop deze Overeenkomst betrekking heeft. De Overeenkomst zal bindend zijn en ten goede komen aan de opvolgers of rechtverkrijgenden van elke partij.

9.8. Kennisgevingen

. Kennisgevingen moeten persoonlijk, per koerierdienst of aangetekend worden verzonden. Wij kunnen ook een kennisgeving sturen naar het e-mailadres dat het laatst in uw account is opgeslagen, of elektronisch via berichten op onze website, mededelingen in producten, ons zelfbedieningsportaal, of administratief centrum. Tenzij elders in deze Overeenkomst vermeld, moeten kennisgevingen naar ons worden gestuurd op het adres van uw toepasselijke contracterende entiteit zoals vermeld op https://www.lastpass.com/legal-center/contracting-entities, en wij zullen kennisgevingen sturen naar het adres dat het laatst in uw account is opgeslagen. Kennisgeving wordt gegeven: (a) bij persoonlijke overhandiging; (b) bij nachtelijke koeriersdienst, op de tweede werkdag nadat de kennisgeving is verzonden; (c) bij aangetekende of gecertificeerde post, op de vijfde werkdag nadat de kennisgeving is verzonden; (d) indien het e-mail betreft, het moment waarop de e-mail is verzonden; of (e) indien het een online bericht betreft, op het moment van plaatsing van het bericht.

9.9. Van kracht zijnde bepalingen na beëindiging van de Servicevoorwaarden

De artikelen 1.4 (Eigendomsrechten, Merken en Informatie over Services), 2 (Bestellingen, vergoedingen en betaling), 3.3 (Gevolgen van Beëindiging), 4 (Uw Content en Accounts), 7 (Vrijwaring), 8 (Beperking van aansprakelijkheid), 9.4 (Geen groepsgedingen), 9.8 (Kennisgevingen) en 9.12 (Contracterende partij, Rechtskeuze en Locatie voor het beslechten van geschillen) blijven na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

9.10. Volledige Overeenkomst; Volgorde van Voorrang

De Overeenkomst, inclusief enige toepasselijke DPA, bevat de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de Services en vervangt alle eerdere en gelijktijdige mondelinge en schriftelijke overeenkomsten. Als er sprake is van een conflict tussen een uitgevoerde Bestelling, en deze Voorwaarden of een DPA, wordt het conflict in die volgorde opgelost, maar alleen voor de Services die in de betreffende Bestelling worden beschreven. Niets in een door u ingediend document voegt iets toe aan deze Overeenkomst of kan deze anderszins wijzigen. We kunnen de Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken. Bij de Voorwaarden wordt de datum van laatste herziening vermeld. De voorwaarden zijn hier beschikbaar: https://www.lastpass.com/legal-center/terms-of-service. We zullen ons redelijkerwijs inspannen om u vooraf op de hoogte te stellen van wezenlijke wijzigingen in de Voorwaarden en uw voortdurende toegang tot en gebruik van de Services houdt in dat u akkoord gaat met de op dat moment geldende Voorwaarden.

9.11. Algemene voorwaarden

Als een bepaling in deze Overeenkomst niet afdwingbaar is, zal deze verwijderd worden. Dit heeft echter geen enkele invloed op andere bepalingen. Beide partijen zijn onafhankelijke contractanten, en niets in deze Overeenkomst creëert een partnerschap, agentschap, fiduciaire of arbeidsrelatie tussen de partijen. Geen enkele persoon of entiteit die geen partij is bij de Overeenkomst zal een derde begunstigde zijn. Onze geautoriseerde distributeurs hebben niet het recht om de overeenkomst te wijzigen, of verplichtingen aan te gaan die bindend zijn voor LastPass. Het niet afdwingen van enig recht onder de Overeenkomst betekent niet dat afstand wordt gedaan van dat recht. Tenzij anders aangegeven, zijn rechtsmiddelen cumulatief. De Overeenkomst kan online worden overeengekomen, of worden uitgevoerd door middel van een elektronische handtekening, eventueel in de vorm van meerdere exemplaren. Geen enkele partij is verantwoordelijk voor enige vertraging of niet-nakoming in het kader van de Overeenkomst als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden waarover de getroffen partij geen controle heeft, of die de partijen redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien (zoals natuurrampen; terroristische activiteiten, activiteiten van externe dienstverleners, arbeidsgeschillen; overheidsbesluiten, etc.), maar alleen zolang deze omstandigheden voortduren en de partij die onder dergelijke omstandigheden lijdt redelijke inspanningen verricht om de gevolgen van dergelijke omstandigheden te beperken.

9.12. Contracterende partij, Rechtskeuze en Locatie voor het beslechten van geschillen

De contracterende LastPass-entiteit, de contactgegevens en de toepasselijke wetgeving voor uw gebruik van de Services zijn afhankelijk van uw locatie. U kunt deze informatie raadplegen op https://www.lastpass.com/legal-center/contracting-entities.

Laatst bijgewerkt: januari 2024

PDF-versie downloaden

Juridisch centrum

Bekijk de servicevoorwaarden, het privacybeleid en andere juridische beleidsregels en documenten van LastPass.

Naar het Juridisch centrum

Trust Center

De aangewezen locatie voor de meest actuele informatie over beveiliging, privacy, compliance en systeemprestaties.

Bezoek het Trust Center

Over ons

LastPass zet de toon bij wachtwoordbeveiliging en identiteitsbeheer voor de digitale veiligheid van particulieren en bedrijven.

Meer informatie over LastPass

Aan de slag met LastPass

LastPass maakt het eenvoudig om de wachtwoordgewoonten van werknemers en endpoint-beveiliging te verbeteren. Bekijk het zelf met een gratis proefperiode van 14 dagen. Geen creditcard vereist.