JURIDISCH CENTRUM

Addendum bij programma Leveranciers van beheerdiensten (Managed Service Providers, ‘MSP’s’)

Laatst bijgewerkt: 3 november 2022

Dit Addendum bij het MSP-partnerprogramma (‘Addendum bij het Programma’) is van kracht tussen de persoon of organisatie die akkoord gaat met de voorwaarden in dit document (’MSP-partner’ of ‘u’) en de toepasselijke LastPass-entiteit genoemd in de tabel met aanbestedende entiteiten op https://www.lastpass.com/legal-center/contracting-entities (‘LastPass’, ‘wij’, of ‘ons’), en valt onder de algemene voorwaarden van het LastPass-partnernetwerk op https://www.lastpass.com/legal-center/partner-terms (de ‘Partnervoorwaarden’). Dit Addendum bij het Programma, de Programmagids (hieronder uiteengezet) en de Partnervoorwaarden vormen gezamenlijk de partnerschapsovereenkomst (de ‘Overeenkomst’). De ‘Ingangsdatum’ van deze overeenkomst is de datum waarop u met de voorwaarden daarvan akkoord gaat.

  1. Reikwijdte; Doel. In het kader van dit Addendum bij het Programma geven wij u toestemming om: (i) de Diensten te gebruiken in uw hoedanigheid als MSP-partner in verband met uw levering van IT-beheer of andere supportdiensten namens uw externe klanten (‘Klant(en)’); (ii) de Diensten in sublicentie te geven aan uw Klanten in verband met de diensten die u aan die Klant levert; en (iii) technische supportdiensten te verlenen zoals hieronder uiteengezet (punten (i) en (ii), samen aangeduid als ‘MSP-Licenties’). Op het gebruik van de Diensten voor uw eigen interne bedrijfsdoeleinden zijn onze ‘Servicevoorwaarden’ van toepassing, die te raadplegen zijn op https://www.lastpass.com/legal-center/terms-of-service/business. U bent volledig verantwoordelijk voor: (a) het gebruik van de Dienst door uw Klanten in overeenstemming met deze Overeenkomst en de Servicevoorwaarden; en (b) het verlenen van toegang tot de Diensten aan Klanten met gebruikmaking van uw administratieve privileges voor de Diensten in overeenstemming met deze voorwaarden.
  2. Toepasselijke diensten; Kortingen. De specifieke LastPass-diensten die voor u beschikbaar zijn in het kader van dit Addendum bij het Programma (de ‘Diensten’) en de geldende kortingstarieven worden uiteengezet in de op dat moment actuele programmagids die beschikbaar is in de Portal (de ‘Programmagids’). Alle andere LastPass-aanbiedingen die wij online of elders te koop aanbieden, zijn uitgesloten van dit Addendum bij het Programma. Wij kunnen onze kortingen en Diensten naar eigen goeddunken herzien, en een dergelijke verandering zal van toepassing zijn op alle bestellingen die vanaf de ingangsdatum van een dergelijke wijziging worden ingediend.
  3. Bestellen en Factureren. U kunt abonnementen voor de Diensten aanschaffen, inrichten en beheren in de portal, of via de administratieve interface in de Diensten, zoals van toepassing. Tenzij in een bestelling anders is bepaald, dienen het basisabonnement en eventuele verbruikskosten die in de voorafgaande maand zijn gemaakt, maandelijks betaald te worden.
  4. Licenties en Implementatie. U dient uw eigen verkoop- en implementatiemiddelen te gebruiken om de Diensten te implementeren en/of in sublicentie te geven aan Klanten. U bepaalt de prijs voor de Klant en sluit een overeenkomst met Klanten met gebruikmaking van uw eigen bestelpapieren, op voorwaarde dat deze papieren onze huidige Servicevoorwaarden voor eindgebruikers bevatten, te vinden op https://www.lastpass.com/legal-center/partner-sales-terms (‘Eindgebruikersvoorwaarden’). U bepaalt uw eigen voorwaarden voor de betalingstermijnen en -middelen, het proces voor het plaatsen van bestellingen, het proces en adres voor juridische kennisgeving, de contracterende partij, en de rechtskeuze, maar die voorwaarden hebben geen invloed op uw verplichtingen krachtens de Overeenkomst.
  5. Training van partners. Waar van toepassing voorzien we u van training en informatiebronnen, zoals verder uiteengezet in de Programmagids. De Programmagids voorziet ook in eventueel toepasselijke certificeringen of vereiste trainingen die door u dienen te worden voltooid om aan het programma deel te nemen. Licenties voor intern gebruik. Wij kunnen u LastPass-licenties voor intern gebruik verstrekken om uw werknemers te ondersteunen als onderdeel van uw interne bedrijfsvoering (‘Licentie voor intern gebruik’ of ‘IUL’ (Internal Use License)). Op een dergelijk gebruik zijn onze Servicevoorwaarden van toepassing. Het aantal IUL’s dat door ons aan u wordt verstrekt wordt uiteengezet in de Programmagids en wordt gebaseerd op het aantal MSP-licenties dat aan Klanten wordt verstrekt.
  6. Technische support. U bent verantwoordelijk voor het bieden van technische support zoals uiteengezet in de Programmagids. Dergelijke support kan bestaan uit het beantwoorden van vragen over de standaardinstallatie, het gebruik en de configuratie van de Diensten, het reageren op factureringsproblemen en het oplossen van andere basisproblemen, het oplossen van incidenten van gemiddeld niveau met betrekking tot de Diensten, of het uitvoeren van meer geavanceerde technische probleemoplossing en het zoeken van bekende oplossingen voor gemelde technische problemen en incidenten. De levering van technische support is onderworpen aan de voltooiing van eventueel vereiste training en certificering. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw levering van technische support door of namens u of eventuele wijzigingen in de Diensten die daar het gevolg van zijn, en wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties of schadeloosstellingen in verband daarmee van de hand.

Addendum bij MSP-programma LastPass 2022.v1

Juridisch centrum

Bekijk de servicevoorwaarden, het privacybeleid en andere juridische beleidsregels en documenten van LastPass.

Naar het Juridisch centrum

Trust Center

De aangewezen locatie voor de meest actuele informatie over beveiliging, privacy, compliance en systeemprestaties.

Bezoek het Trust Center

Over ons

LastPass zet de toon bij wachtwoordbeveiliging en identiteitsbeheer voor de digitale veiligheid van particulieren en bedrijven.

Meer informatie over LastPass

Aan de slag met LastPass

LastPass maakt het eenvoudig om de wachtwoordgewoonten van werknemers en endpoint-beveiliging te verbeteren. Bekijk het zelf met een gratis proefperiode van 14 dagen. Geen creditcard vereist.