JURIDISCH CENTRUM

Servicevoorwaarden voor verkopen via partners

(Voor klanten die aankopen doen via een LastPass-partner)

Bijgewerkt: januari 2024

Deze Servicevoorwaarden voor verkopen via Partners ('Servicevoorwaarden) zijn van toepassing op uw gebruik van LastPass-producten, -services en bijbehorende softwareaanbiedingen (de 'Services') wanneer u deze producten hebt aangeschaft bij een van onze partners.

Deze Servicevoorwaarden, samen met alle bijlagen, beleidsstukken, en addenda die hierin zijn opgenomen, zijn een wettelijke overeenkomst tussen u of de rechtspersoon die u vertegenwoordigt ('Klant' of 'u') en de toepasselijke contracterende entiteit van LastPass geïdentificeerd op https://www.lastpass.com/legal-center/contracting-entities ('LastPass' 'ons', 'we' of 'wij'), die uw toegang tot en gebruik van de Services regelt. Door de Servicevoorwaarden te accepteren en/of de Services te gebruiken, verklaart u dat u meerderjarig bent en bevoegd bent om de Klant aan de Servicevoorwaarden te binden. Als uw partners onze Services gebruiken, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om die partners te binden aan deze Servicevoorwaarden, en gaat u ermee akkoord dat u aansprakelijk bent als uw partners deze Servicevoorwaarden niet naleven.

1. GEBRUIK VAN DE SERVICES

1.1. Gebruik van de Services

U mag de Services gebruiken in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden voor zakelijk en professioneel gebruik. U bent verantwoordelijk voor de activiteiten van alle gebruikers die toegang hebben tot of gebruikmaken van de Services via uw account en voor de naleving van deze Servicevoorwaarden door hen. Individuele gebruikersaccounts mogen niet worden gedeeld door meerdere personen.

1.2. Gebruiksbeperkingen

U stemt u ermee in om: (i) de broncode van onze Services niet te wijzigen, daarvan afgeleide werken voor te bereiden, reverse-engineering toe te passen, te decompileren of op een andere manier te proberen toegang te krijgen tot de broncode van onze Services; (ii) onze Services niet bewust of door nalatigheid te gebruiken op een manier die onze netwerken, gebruikersaccounts of de Services misbruikt of verstoort; (iii) binnen de Services geen intimiderend, onfatsoenlijk, obsceen of onwettig materiaal op te slaan, te uploaden of te verzenden; (iv) de Services niet aan derden te verkopen of door te verkopen; (v) de Services niet te gebruiken in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving; (vi) geen gebruikersgegevens te verzamelen zonder wettelijke basis (zoals toestemming), (vii) via de Services geen materiaal te verzenden dat inbreuk kan maken op het intellectuele eigendom, de privacy of andere rechten van derden; en (viii) de Services niet te gebruiken om fraude te plegen of zich voor te doen als een persoon of entiteit. We kunnen uw toegang tot de Services opschorten als blijkt dat u of uw gebruikers de Services gebruiken op een manier die ons of andere LastPass-gebruikers waarschijnlijk schade berokkent, of als we redelijke gronden hebben om illegale, frauduleuze of onrechtmatige activiteiten van uw kant te vermoeden. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegde toegang tot de Services en dergelijke toegang te beëindigen voor zover dit binnen uw macht ligt.

1.3. Wijzigingen in Services

Wij behouden ons het recht voor om onze Services naar eigen goeddunken te versterken, bij te werken, te verbeteren, te beëindigen of aan te passen. We kunnen kosteloos extra functionaliteit voor onze standaard Services aanbieden, of premium functieverbeteringen tegen extra kosten. Als wij Services stopzetten, wordt uw toegang tot die Service beëindigd en zullen wij u een restitutie naar rato van eventuele niet toegepaste, vooruitbetaalde vergoedingen doen toekomen.

1.4. Eigendomsrechten, Merken en Informatie over Services

LastPass en onze licentiegevers behouden alle eigendomsrechten, titels en belangen in de Services, met inbegrip van alle wijzigingen, verbeteringen en upgrades die daarin worden aangebracht, evenals in alle handelsnamen, handelsmerken, logo's en andere merken (samen de 'LastPass-merken') die kunnen worden geassocieerd met of weergegeven binnen de Services. U stemt ermee in dat u geen handelsmerken, servicemerken, bedrijfsnamen, domeinnamen of accountnamen voor sociale media zult gebruiken of registreren waarin geheel of gedeeltelijk LastPass-merken zijn opgenomen of die lijken op LastPass-merken. U stemt ermee in dat wij eigenaar zijn van alle feedback over de Services die u met ons deelt. Daarnaast kunnen we van tijd tot tijd bepaalde niet-openbare informatie openbaar maken over de Services en onze handelsactiviteiten, zoals marketingmateriaal, verkoopgegevens en -plannen, prijsinformatie, informatie over de productroutekaart, beveiligings- en auditrapporten (inclusief SOC-rapporten van derden) en specificaties en vereisten voor de configuratie van Services ('Services-informatie'). U stemt ermee in om dergelijke informatie over de Services vertrouwelijk te behandelen, niet aan derden bekend te maken, en uitsluitend te delen met uw medewerkers (en die van uw partners), onderaannemers en consultants die deze informatie over de Services redelijkerwijs nodig hebben. U bent er verantwoordelijk voor dat dergelijke personen zich bewust zijn van de vertrouwelijke aard van dergelijke informatie, en bent aansprakelijk voor elke schending van deze voorwaarden door dergelijke personen. U stemt ermee in om ons ervan in kennis te stellen wanneer u verzocht wordt om informatie over de Services openbaar te maken als onderdeel van een wettelijk, regelgevend of ander soortgelijk verzoek.

2. BEËINDIGING

2.1. Beëindiging

We kunnen, naar eigen goeddunken, de Servicevoorwaarden en elk abonnement op de Services beëindigen indien: (i) u deze Servicevoorwaarden schendt; (ii) blijkt dat u vereiste registratiegegevens hebt vervalst of dat wij anderszins niet in staat zijn de informatie die u ons bij registratie hebt verstrekt te verifiëren; of (iii) wij naar eigen goeddunken besluiten de Service niet langer aan onze gebruikers aan te bieden.

2.2. Gevolgen van beëindiging

Indien de Servicevoorwaarden of Services worden beëindigd, kan uw account naar ons eigen goeddunken worden omgezet naar een gratis of basisversie van de Service, indien beschikbaar. Anders dient u onmiddellijk alle gebruik van de beëindigde Services te staken, behalve dat wij u op verzoek beperkte toegang tot de Services zullen verlenen voor een periode van maximaal dertig (30) dagen, te weten uitsluitend om u in staat te stellen uw gegevens van de Services op te halen of te verwijderen. Wij zijn niet verplicht om uw gegevens na die periode te bewaren.

3. UW CONTENT

3.1. Uw Content

Uw Content. U behoudt alle rechten op uw Content, waaronder gebruikersnamen, wachtwoorden, beveiligde notities, bestanden, documenten of vergelijkbare gegevens, die door u of uw gebruikers wordt geüpload of ingevoerd (ofwel handmatig ofwel via optionele functionaliteit zoals wachtwoorden opslaan en invullen) naar uw LastPass-kluis in verband met uw gebruik van de Services ('Content'). U verklaart en garandeert dat: (i) u het recht hebt om Content te uploaden of anderszins met ons te delen; en (ii) wanneer u Content uploadt of verwerkt in de omgeving van onze Services, geen inbreuk maakt op de rechten van derden, noch handelt in strijd met toepasselijke wetten met betrekking tot de Content. We kunnen Content gebruiken om de Services te leveren en uit te voeren, en uitsluitend (x) zoals toegestaan door of per instructie van u of uw gebruikers, in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden of enige andere overeenkomst tussen de partijen; of (y) zoals vereist om te voldoen aan ons beleid, de toepasselijke wetgeving, of een verzoek van de overheid. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de wettelijke basis voor het verzamelen, gebruiken, verwerken en overdragen van Content en voor het verstrekken van kennisgevingen of het verkrijgen van toestemming van betrokkenen zoals wettelijk vereist. U stemt ermee in om redelijke technische, organisatorische en administratieve beveiligingsmaatregelen te treffen om de Content beschermd te houden, in overeenstemming met de industriestandaarden. WEGENS ONZE INFRASTRUCTUUR OP BASIS VAN ZERO-KNOWLEDGE HEBBEN WIJ GEEN TOEGANG TOT UW HOOFDWACHTWOORD. ALS UW HOOFDWACHTWOORD VERLOREN OF GESTOLEN IS OF U HET VERGETEN BENT, KUNNEN WIJ UW HOOFDWACHTWOORD NIET ACHTERHALEN EN KUNT U UW ACCOUNT MOGELIJK NIET ONTGRENDELEN OF OPENEN.

3.2. Uw privacy en veiligheid

3.2.1. Informatiebeveiliging en certificeringen

Wij stemmen ermee in om passende technische, organisatorische en administratieve mechanismen te handhaven, die ontworpen zijn om de Services te beveiligen en Content te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking, in overeenstemming met de industriestandaarden. Op de pagina Informatiebronnen in ons Trust & Privacy Center (https://www.lastpass.com/trust-center/resources) vindt u aanvullende informatie over onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ('TOM's'), zoals (maar niet beperkt tot) versleutelingsgebruik en -standaarden, bewaartermijnen en andere nuttige informatie. Hier vindt u ook informatie over onze beveiligingscontroles en -certificeringen door onafhankelijke derden.

3.2.2. Privacy van gegevens

Wanneer wij u de Services leveren, gaan we op een verantwoorde wijze om met uw Content en alle bijbehorende persoonsgegevens die we namens u verzamelen en/of verwerken. U kunt ons Trust & Privacy Center (https://www.lastpass.com/trust-center) raadplegen voor aanvullende informatie over ons uitgebreide privacyprogramma, zoals privacykaders van derden, privacybeleidsregels en locaties waar gegevensverwerking plaatsvindt, en openbaarmakingen van subverwerkers. U begrijpt dat bij het gebruik van onze Services of interactie met onze websites uw persoonlijke gegevens verwerkt kunnen worden via apparatuur en middelen die zich in de Verenigde Staten en andere locaties over de hele wereld bevinden. Wanneer wij onze Services leveren, treden wij op als gegevensverwerker, dienstverlener of een soortgelijke partij. Ga voor informatie over ons Gegevensverwerkingsaddendum ('DPA' (Data Processing Addendum)) naar https://www.lastpass.com/legal-center/data-processing-addendum.

4. NALEVING VAN WET- EN REGELGEVING

U stemt u ermee in zich tijdens het gebruik van de Services te houden aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten en voorschriften op het gebied van export, privacy en gegevensbescherming. U erkent dat de Services onderworpen zijn aan wet- en regelgeving op het gebied van exportcontrole en handelssancties in de Verenigde Staten en andere landen. U en uw gebruikers mogen geen enkel deel van de Services gebruiken, exporteren of openbaar maken op een manier die in strijd is met de toepasselijke exportcontrole- en sanctiewetgeving. In het bijzonder verklaart en garandeert u dat u en uw eindgebruikers: (a) zich niet in een land of gebied bevinden dat onderworpen is aan Amerikaanse handelssancties of waar andere significante handelsbeperkingen gelden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië en de regio's Krim, Donetsk en Luhansk in Oekraïne) en dat u en uw gebruikers geen toegang zullen hebben tot de Services of deze zullen gebruiken, of de Services zullen exporteren, herexporteren, omleiden of overdragen in of naar dergelijke landen of gebieden waarvoor beperkingen gelden; en (b) niet vermeld staan op lijsten van de Amerikaanse overheid die het ontvangen van de Services verbieden, en niet het eigendom zijn van of gecontroleerd worden door personen die op dergelijke lijsten vermeld staan. Waar nodig om aan onze wettelijke verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving te voldoen, zullen we meewerken aan redelijke verzoeken van lokale, provinciale, federale en internationale overheidsinstanties met betrekking tot de Services. Niettegenstaande enige andere bepaling in de Servicevoorwaarden, kunnen wij de Servicevoorwaarden onmiddellijk beëindigen als wij reden hebben om aan te nemen dat u de toepasselijke wetgeving niet hebt nageleefd.

5. GARANTIES

WIJ GARANDEREN DAT DE SERVICES MATERIEEL IN OVEREENSTEMMING ZULLEN ZIJN MET DE DOCUMENTATIE DIE WIJ OP UNIFORME WIJZE BESCHIKBAAR STELLEN AAN ALLE BEZOEKERS VAN ONZE WEBSITE EN VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE LASTPASS-GEBRUIKERS, MET BETREKKING TOT DE WERKING EN HET GEBRUIK VAN DE SERVICES. WIJ GARANDEREN NIET DAT: (i) HET GEBRUIK VAN ONZE SERVICES TIJDIG, ONONDERBROKEN, VEILIG, OF VRIJ VAN FOUTMELDINGEN ZAL ZIJN, OF ZAL WERKEN IN COMBINATIE MET BEPAALDE HARDWARE, SOFTWARE, EEN BEPAALD SYSTEEM OF BEPAALDE GEGEVENS; (ii) ONZE SERVICES ZULLEN VOLDOEN AAN UW EISEN; OF (iii) ALLE FOUTEN OF STORINGEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. HET GEBRUIK VAN DE SERVICES IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ ALLE ANDERE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES EN VOORWAARDEN NIET TOE. DAAROM ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP KLANTEN IN DIE RECHTSGEBIEDEN.

6. VRIJWARING

U zult ons vrijwaren van en verdedigen tegen elke vordering van derden die voortvloeit uit een schending van Artikel 1.2 of 3.1, of tegen elke vordering dat Content inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk of auteursrecht, of een handelsgeheim van een partij schendt, en u gaat ermee akkoord redelijke honoraria van advocaten, gerechtskosten, uiteindelijk toegewezen schadevergoedingen of redelijke schikkingskosten met betrekking tot een dergelijke vordering te betalen. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van elke vordering en met u samenwerken bij het verdedigen van de vordering. U zult ons de redelijke kosten vergoeden die wij hebben gemaakt voor het verlenen van medewerking of bijstand. U hebt de volledige controle en autoriteit over de verdediging en schikking van elke vordering, behalve dat: (i) voor elke schikking waarbij wij aansprakelijkheid moeten toegeven, voorafgaande schriftelijke toestemming vereist is, die niet op onredelijke wijze mag worden ingehouden of uitgesteld, en (ii) wij op eigen kosten met onze eigen raadsman aan de verdediging mogen deelnemen.

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

7.1. BEPERKING VAN INDIRECTE AANSPRAKELIJKHEID

GEEN VAN BEIDE PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK JEGENS DE ANDERE PARTIJ OF JEGENS ENIGE ANDERE PERSOON VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, GEVOLG-, INCIDENTELE, EXEMPLARISCHE OF ANDERE DERGELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET: (i) VERLIES OF BESCHADIGING VAN BESTANDEN OF GEGEVENS, (ii) VERLIES VAN INKOMSTEN, (iii) VERLIES VAN OPPORTUNITEIT, (iv) VERLOREN WINSTEN, OF (v) KOSTEN VAN TERUGVORDERING, DOOR WELKE OORZAAK EN OP BASIS VAN WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF OVERTREDING VAN DE WET, ONGEACHT OF DE BETREFFENDE PARTIJ OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DERGELIJKE SCHADE NIET TOEGESTAAN. DAAROM ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING.

7.2. BEPERKING VAN HET AANSPRAKELIJKHEIDSBEDRAG

MET UITZONDERING VAN SCHENDING VAN ARTIKELEN 1.2, 1.4 OF 3.1 EN UW VERPLICHTINGEN TOT VRIJWARING, IS DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN BEIDE PARTIJEN DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE SERVICEVOORWAARDEN OF DE SERVICES BEPERKT TOT DE SOM VAN DE BEDRAGEN DIE U HEBT BETAALD VOOR DE TOEPASSELIJKE SERVICE GEDURENDE DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET INCIDENT DAT AANLEIDING GEEFT TOT DE AANSPRAKELIJKHEID. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT.

8. AANVULLENDE VOORWAARDEN

8.1. Gratis services en proefperiodes

Tijdens de proefperiode of aanbiedingsperiode leveren wij, voor zover wettelijk toegestaan, de Services in de staat waarin ze zich bevinden ('AS IS') en zonder garantie of vrijwaring, en alle andere voorwaarden zijn anderszins van toepassing. Wij kunnen alle proefperiodes op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of stopzetten.

8.2 Services van derden

Onze Services kunnen u de mogelijkheid bieden om met een link te verwijzen naar of te integreren met websites of applicaties van derden die afzonderlijk door u worden bezocht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke services en onderschrijven ze niet. U bepaalt zelf of u services van derden aanschaft of er gebruik van maakt, met dien verstande dat uw gebruik hiervan uitsluitend wordt beheerst door de voorwaarden van die services.

8.3. Bètaversies van Services

Wij kunnen u voorafgaand aan de officiële release toegang bieden tot Services ('Bètaversies van Services'). We geven echter geen garanties dat Bètaversies van Services algemeen beschikbaar zullen worden gesteld. U begrijpt en gaat ermee akkoord Bètaversies van Services bugs, fouten en andere defecten kunnen bevatten, en dat het gebruik van de Bètaversies van Services geheel op uw eigen risico is. U erkent dat uw gebruik van Bètaversies van Services vrijwillig is, dat wij geen verplichting hebben om technische ondersteuning te bieden voor Bètaversies van Services, en dat wij de levering ervan op elk moment, naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving aan u, kunnen staken. Bètaversies van Services worden aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden ('AS IS'), en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen wij alle aansprakelijkheid, garanties, vrijwaringen en voorwaarden af, ongeacht of deze expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins zijn. Als u Bètaversies van Services gebruikt, gaat u ermee akkoord en erkent u dat u, als voorwaarde voor uw deelname, gerelateerde correspondentie en updates van ons zult ontvangen. Alleen voor de Bètaversies van Services vervangen de voorwaarden in dit Artikel 8.3 alle tegenstrijdige voorwaarden in de Servicevoorwaarden, maar alleen voor zover nodig om conflicten op te lossen.

8.4. Geen groepsgedingen

U stemt ermee in geen groepsgedingen aanhangig te maken of collectieve vorderingen in te stellen tegen LastPass of een van onze medewerkers of partners, noch aan dergelijke acties deel te nemen. U stemt ermee in dat elke vordering die u tegen LastPass heeft als gevolg van deze Servicevoorwaarden of het gebruik van de Services uitsluitend op individuele basis kan worden ingediend.

8.5. Noodsituaties op het gebied van beveiliging

Als we reden hebben om aan te nemen dat de beveiliging van onze Services of infrastructuur in gevaar kan zijn door hackpogingen, denial-of-service-aanvallen of andere kwaadwillige activiteiten, kunnen we de Services tijdelijk opschorten. In voorkomend geval, zullen we u, voor zover praktisch mogelijk, hiervan op de hoogte stellen en maatregelen treffen om eventuele beveiligingsproblemen op te lossen en de Services onmiddellijk te herstellen.

8.6. Gebruik met hoog risico

U begrijpt dat de Services niet zijn ontworpen of bedoeld voor gebruik tijdens activiteiten met een hoog risico, waaronder, maar niet beperkt tot, gebruik in gevaarlijke omgevingen die faalveilige besturingselementen, wapensystemen, navigatie-, besturings- of communicatiesystemen van vliegtuigen en/of levensinstandhoudingssystemen vereisen.

8.7. Overdracht van rechten

Geen van de partijen mag haar rechten geheel of gedeeltelijk overdragen of haar taken uit hoofde van de Servicevoorwaarden delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, die niet op onredelijke gronden mag worden onthouden, en elke poging tot overdracht zonder toestemming zal als nietig worden beschouwd. Beide partijen kunnen echter, na kennisgeving aan de andere partij, de Servicevoorwaarden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een partner, of in het kader van een bedrijfsreorganisatie, consolidatie, fusie, overname, afstoting of verkoop van (vrijwel) al onze bedrijfsactiviteiten of activa waarop deze Servicevoorwaarden betrekking hebben. Deze Servicevoorwaarden zijn bindend en komen ten goede aan de opvolgers of rechtverkrijgenden van elke partij.

8.8. Van kracht zijnde bepalingen na beëindiging van de Servicevoorwaarden

De artikelen 1.4 (Eigendomsrechten, Merken en Informatie over Services), 3.1 (Uw Content), 6 (Vrijwaring), 7 (Beperking van aansprakelijkheid), 8.4 (Geen groepsgedingen), 8.11 (Rechtskeuze; Locatie voor het beslechten van geschillen; Kennisgevingen) blijven na beëindiging van deze Servicevoorwaarden van kracht.

8.9. Volledige Overeenkomst; Volgorde van Voorrang

Deze Servicevoorwaarden, inclusief enige toepasselijke DPA, bevatten de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de Services en vervangen alle eerdere en gelijktijdige mondelinge en schriftelijke overeenkomsten. Geen enkele derde partij mag deze Servicevoorwaarden wijzigen. Als er een conflict is tussen deze Servicevoorwaarden of een DPA, wordt het conflict in die volgorde opgelost. We kunnen deze Servicevoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken. Bij de Servicevoorwaarden wordt de datum van laatste herziening vermeld. De Servicevoorwaarden zijn hier beschikbaar: https://www.lastpass.com/legal-center/terms-of-service. We zullen ons redelijkerwijs inspannen om u vooraf op de hoogte te stellen van wezenlijke wijzigingen in deze Servicevoorwaarden en uw voortdurende toegang tot en gebruik van de Services houdt in dat u akkoord gaat met de op dat moment geldende Servicevoorwaarden.

8.10. Algemene voorwaarden

Indien enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de overige voorwaarden. Het niet afdwingen van enig recht onder deze Servicevoorwaarden betekent niet dat afstand wordt gedaan van dat recht. Beide partijen zijn onafhankelijke contractanten. Niets in deze Servicevoorwaarden creëert een partnerschap, agentschap, fiduciaire of arbeidsrelatie tussen de partijen, of verleent enig recht aan een derde begunstigde. De partijen aanvaarden elektronische handtekeningen of andere elektronische middelen van overeenkomst. Geen enkele partij is verantwoordelijk voor enige vertraging of niet-nakoming in het kader van de Servicevoorwaarden als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden waarover de getroffen partij geen controle heeft, of die de partijen redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien (zoals natuurrampen; terroristische activiteiten, activiteiten van externe dienstverleners, arbeidsgeschillen; overheidsbesluiten, etc.), maar alleen zolang deze omstandigheden voortduren en de partij die onder dergelijke omstandigheden lijdt redelijke inspanningen verricht om de gevolgen van dergelijke omstandigheden te beperken.

8.11. Rechtskeuze; Locatie voor het beslechten van geschillen; Kennisgevingen

Het toepasselijk recht, de locatie voor het beslechten van geschillen met betrekking tot deze Servicevoorwaarden, en het adres voor kennisgevingen aan ons zijn afhankelijk van uw locatie, zoals vermeld op https://www.lastpass.com/legal-center/contracting-entities. We kunnen u een kennisgeving sturen naar uw fysieke adres, e-mailadres of via een elektronisch bericht binnen de Services of op onze websites.

Juridisch centrum

Bekijk de servicevoorwaarden, het privacybeleid en andere juridische beleidsregels en documenten van LastPass.

Naar het Juridisch centrum

Trust Center

De aangewezen locatie voor de meest actuele informatie over beveiliging, privacy, compliance en systeemprestaties.

Bezoek het Trust Center

Over ons

LastPass zet de toon bij wachtwoordbeveiliging en identiteitsbeheer voor de digitale veiligheid van particulieren en bedrijven.

Meer informatie over LastPass

Aan de slag met LastPass

LastPass maakt het eenvoudig om de wachtwoordgewoonten van werknemers en endpoint-beveiliging te verbeteren. Bekijk het zelf met een gratis proefperiode van 14 dagen. Geen creditcard vereist.