JURIDISCH CENTRUM

Algemene voorwaarden LastPass Community

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw deelname aan en gebruik van elke online community of andere interactieve forums of bronnen van LastPass.

Laatst bijgewerkt: januari 2024

BELANGRIJK - LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE LASTPASS COMMUNITY GEBRUIKT. Van tijd tot tijd kan LastPass US LP, inclusief onze volledige dochterondernemingen en gelieerde bedrijven ('LastPass', 'wij of 'ons'), ervoor kiezen om bronnen uit de online community aan te bieden, zoals informatie via een intranet, nieuwsgroepen, chatrooms, wiki's, blogs en/of andere interactieve forums (gezamenlijk 'Community'), waartoe bepaalde geregistreerde gebruikers van onze producten en diensten toegang hebben en waaraan ze kunnen bijdragen. Via deze Community kunt u contact onderhouden met uw collega's om kennis, nieuws en informatie over LastPass en onze producten en diensten te uit te wisselen.

Uw deelname aan de Community is vrijwillig en valt onder deze voorwaarden van de LastPass Community ('Voorwaarden'), uw overeenkomst(en) met LastPass, onze Servicevoorwaarden en ons Privacybeleid, inclusief alle afwijzingen van aansprakelijkheid die daarin zijn opgenomen. DOOR AAN TE GEVEN DAT U DEZE VOORWAARDEN AANVAARDT, OF DOOR DEEL TE NEMEN AAN ENIG DEEL VAN DE COMMUNITY, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U: (I) BEVOEGD BENT OM TE TEKENEN VOOR, AKKOORD TE GAAN MET EN U TE BINDEN AAN UZELF EN ENIGE ANDERE PARTIJ NAMENS WIE U VAN PLAN BENT DE COMMUNITY TE GEBRUIKEN; EN (II) ERMEE AKKOORD GAAT GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN.

Gedragsregels

Het doel van de Community is om vrijwillig informatie uit te wisselen over LastPass en onze producten en diensten. U stemt er uitdrukkelijk mee in geen enkel deel van de Community te gebruiken om:

  • content te plaatsen die onwettig, kwaadwillig, misleidend, lasterlijk, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, vulgair, obsceen, smadelijk, verwerpelijk, ongepast, onbehoorlijk, inbreuk makend op andermans privacy, haatdragend of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is;
  • u uit te geven voor een persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot LastPass of een van onze medewerkers, of uw band met een persoon, groep of entiteit valselijk te vermelden of anderszins verkeerd voor te stellen;
  • headers te vervalsen of anderszins identificatiemiddelen te manipuleren om de oorsprong van content die naar enig deel van de Community is verzonden te verhullen;
  • content te plaatsen waarvan u niet het recht hebt om deze beschikbaar te stellen onder enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorkennis, eigendoms- en vertrouwelijke informatie die u hebt vernomen of bekendgemaakt als onderdeel van een arbeidsrelatie of onder geheimhoudingsovereenkomsten);
  • content te plaatsen die inbreuk maakt op octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten of publiciteits- of privacyrechten van derden;
  • ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, 'junkmail', 'spam', 'kettingbrieven', 'piramidespelen' te plaatsen of noch enige andere benaderingsvorm waarbij persoonsgegevens direct worden opgevraagd;
  • materiaal te plaatsen dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
  • illegaal of onethisch te handelen; of
  • persoonlijke gegevens over andere gebruikers te verzamelen of op te slaan.

U bent als enige verantwoordelijk voor de content van uw computer en alle overdrachten die u doet tijdens het gebruik van de Community.

Berichten die u plaatst op elk deel van de Community kunnen naar eigen goeddunken worden bewerkt, verplaatst of verwijderd. Wij behouden ons het recht voor om uw lidmaatschap van de Community naar eigen goeddunken tijdelijk of permanent in te trekken.

Wij garanderen geen reactie op een bericht dat in de Community wordt geplaatst. In het bijzonder dienen verzoeken om technische ondersteuning kenbaar worden gemaakt via onze officiële voorzieningen en protocollen voor support. U begrijpt dat berichten op de Community gericht zijn aan uw collega's, en niet aan LastPass, en we garanderen dan ook niet dat elk verzoek om support dat op de Community wordt geplaatst zal worden behandeld.

Wij geven geen garantie dat de informatie die op enig deel van de Community wordt geplaatst, ongeacht of een dergelijke plaatsing door een van onze werknemers is gedaan, nauwkeurig, volledig of op enigerlei wijze betrouwbaar is. Berichten in de Community vertegenwoordigen de verklaringen en meningen van de individuele personen die deze berichten hebben geplaatst, en zijn niet noodzakelijkerwijs de mening van LastPass of onze werknemers, partners of gelieerde bedrijven. Wij keuren berichten van de Gemeenschap niet goed of af.

Beperking van aansprakelijkheid/vrijwaring/uitsluiting van garanties

DE COMMUNITY EN ALLE INFORMATIE, COMMENTAAR, DIENSTEN EN DOCUMENTATIE DIE IN VERBAND MET ENIG DEEL VAN DE COMMUNITY WORDEN VERSTREKT, WORDEN AANGEBODEN IN DE STAAT WAARIN ZE ZICH BEVINDEN ('AS IS') ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF VOORTVLOEIEND UIT EEN HANDELSWIJZE, GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJK.

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGERLEI SCHADE, MET INBEGRIP VAN INDIRECTE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING OF INKOMSTENDERVING, KOSTEN VAN VERVANGENDE PRODUCTEN OF DIENSTEN, OF VERLIES OF SCHADE AAN INFORMATIE OF GEGEVENS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN ENIG DEEL VAN DE COMMUNITY OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE IN ENIG DEEL VAN DE COMMUNITY. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID, ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG DEEL VAN DE COMMUNITY, OF HET VERTROUWEN OP DE INFORMATIE DIE WORDT GEPRESENTEERD IN ENIG DEEL VAN DE COMMUNITY OF IN VERBAND MET ENIG DEEL VAN DE COMMUNITY, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

ALLE DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN DIE IN DEZE VOORWAARDEN WORDEN UITEENGEZET OF ANDERSZINS WETTELIJK BESTAAN, BLIJVEN NA BEËINDIGING, AFLOOP OF HERROEPING VAN DEZE VOORWAARDEN VAN KRACHT.

Wij bieden geen formele klantenondersteuning aan via de Community. Commentaar van onze werknemers of vertegenwoordigers van de Community mag niet worden gezien als een vervanging van onze officiële supportprocedures. U stemt ermee in dat u alle risico's in verband met het gebruik van informatie moet evalueren en dragen, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke informatie, en inclusief alle informatie die door een LastPass-medewerker kan worden geplaatst. Ons aanbod van onze Community mag op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als goedkeuring van producten, diensten, opmerkingen, standpunten of informatie van derden die daarin worden genoemd of waarnaar wordt verwezen, of van de opmerkingen of berichten van gebruikers.

U gaat ermee akkoord LastPass en onze voorzitters, directeuren, werknemers, eigenaars, informatieleveranciers, vertegenwoordigers, partners, gelieerde bedrijven, licentiehouders en licentiegevers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle aansprakelijkheden, eisen, claims, en kosten, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die de gevrijwaarde partijen oplopen in verband met elke eis, claim, actie, rechtszaak, of verlies als gevolg van of voortvloeiend uit een schending door u van deze Voorwaarden of claims voortvloeiend uit uw account of voortvloeiend uit content die u indient, plaatst, verzendt of beschikbaar maakt via de Community, uw gebruik van de Community, uw verbinding met de Community, uw schending van enige overeenkomst met LastPass, of uw schending van enige rechten van derden. U stemt ermee in om uw uiterste best te doen om met ons samen te werken aan de verdediging van eventuele eisen, claims, acties of rechtszaken. Wij behouden ons ook het recht voor om de exclusieve verdediging op ons te nemen van alle zaken die onderworpen zijn aan schadeloosstelling door u op onze eigen kosten.

U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en account, en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord of account plaatsvinden. U gaat ermee akkoord om: (a) ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account, of enige andere inbreuk op de beveiliging; en (b) ervoor te zorgen dat u uw account aan het einde van elke sessie afsluit. Wij kunnen en zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit uw verzuim om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account te bewaren.

Kennisgeving Digital Millennium Copyright Act

Wij respecteren het intellectuele eigendom van anderen en kunnen, in gepaste omstandigheden en naar eigen goeddunken, de toegang beëindigen van gebruikers die auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd en toegankelijk is op onze website op een manier die inbreuk maakt op uw rechten, of dat onze website links of andere verwijzingen bevat naar een andere online locatie die materiaal of activiteiten bevat die inbreuk maken op uw rechten, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door onze auteursrechtenagent de informatie te verstrekken die vereist wordt door de Amerikaanse Online Copyright Infringement Liability Limitation Act van de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. §512. Aanvullende informatie is beschikbaar op https://www.lastpass.com/legal-center/dmca.

Privacy

U dient zeer voorzichtig te zijn met het vrijgeven van persoonlijke informatie. Als u vrijwillig informatie, bijv. een telefoonnummer of e-mailadres, in de Community vrijgeeft, kan die informatie door derden worden verzameld en gebruikt om u ongevraagde berichten of advertenties te sturen of voor andere doeleinden. Wij hebben geen controle over dergelijke acties van derden en zijn niet aansprakelijk voor die acties. Als u persoonlijke informatie in de Community bekendmaakt, doet u dit dus op eigen risico.

Verzekeringen exportwetgeving

De Community kan onderworpen zijn aan exportcontroles van de Verenigde Staten. De Community mag niet worden gebruikt (i) in of door een inwoner van een land waartegen de Verenigde Staten een embargo heeft ingesteld; of (ii) door iemand die voorkomt op de lijst van Specially Designated Nationals ('Speciaal Aangewezen Staatsburgers') van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Table of Deny Orders ('Tabel met verbodsbeschikkingen') van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Door deze Voorwaarden te accepteren en enig deel van de Community te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet in een dergelijk land bevindt, daar niet onder toezicht staat, en geen staatsburger of inwoner bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst staat.

Systeem voor persoonlijke berichten

Wij kunnen een persoonlijke-berichtensysteem ('PB-systeem') beschikbaar stellen voor bepaalde gebruikers, waarmee deze gebruikers privé met elkaar kunnen communiceren. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke privéberichten naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te lezen, te verwijderen of te bewerken, en/of om u uit het PB-systeem te verwijderen en uw verdere gebruik ervan te verhinderen. Wij behouden ons ook het recht voor om verdere actie te ondernemen die wij noodzakelijk of gepast achten.

Overig

Wij behouden ons het recht voor om de Community of een deel daarvan te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden indien wij ons recht uitoefenen om enig deel van de Community te wijzigen of te beëindigen.

Deze Voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst met betrekking tot het onderwerp hierin. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of bij te werken. Blijft u deelnemen aan de Community, dan geldt dit als uw instemming met dergelijke gewijzigde of bijgewerkte Voorwaarden.

Deze Voorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van het gemenebest van Massachusetts (Commonwealth of Massachusetts) en de Amerikaanse wetgeving, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen. U stemt ermee in dat elke rechtsvordering of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden alleen mag worden ingediend bij de staatsrechtbanken of federale rechtbanken in Boston, Massachusetts, en u stemt er hierbij mee in en onderwerpt zich aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken met het oog op de beslechting van een dergelijke rechtsvordering. De partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid af van: (i) Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken ('het Weens Koopverdrag'); en (ii) alle Incoterms.

Indien een van de bepalingen van deze Voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Voorwaarden, en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.


Ga naar de LastPass Community

Juridisch centrum

Bekijk de servicevoorwaarden, het privacybeleid en andere juridische beleidsregels en documenten van LastPass.

Naar het Juridisch centrum

Trust Center

De aangewezen locatie voor de meest actuele informatie over beveiliging, privacy, compliance en systeemprestaties.

Bezoek het Trust Center

Over ons

LastPass zet de toon bij wachtwoordbeveiliging en identiteitsbeheer voor de digitale veiligheid van particulieren en bedrijven.

Meer informatie over LastPass

Aan de slag met LastPass

LastPass maakt het eenvoudig om de wachtwoordgewoonten van werknemers en endpoint-beveiliging te verbeteren. Bekijk het zelf met een gratis proefperiode van 14 dagen. Geen creditcard vereist.